History

ประวัติความเป็นมา

    การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีการสอนวิชาสังคีตนิยม และในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดสอน เป็นวิชาโทดนตรี ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สังกัดภาควิชาสารัตถศึกษา มีศาสตราจารย์คุณดวงเดือน พิศาลบุตร เป็นหัวหน้า ภาควิชาในขณะนั้น ด้วยการบุกเบิกอย่างจริงจังของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ พิเศษผู้สอนวิชาสังคีตนิยม โดยเป็นผู้วางรากฐานและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีในระยะเริ่ม แรกของคณะครุศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำนิสิตจัดกิจกรรมดนตรีเป็นครั้งคราวในระหว่างพักกลางวันหรือ หลังเลิกเรียนและเป็นผู้ดำเนินการให้คณะครุศาสตร์เป็นศูนย์สอบเทียบความรู้ทางดนตรีตาม หลักสูตรของ Trinity College of London อีกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จึงนับได้ว่าเป็นผู้ก่อ กำเนิดวิชาดนตรีในคณะครุศาสตร์มาตั้งแต่เมื่อ ๕๗ ปีที่แล้ว ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีการปรับปรุง หลักสูตรดนตรีขึ้นเป็นโปรแกรมดนตรีศึกษาประกอบด้วยวิชาเอกและวิชาโททางดนตรีไทยและสากล

      การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ได้มีต่อมาเป็นลำดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หลักสูตรดนตรีจัดเป็น สาขาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรี มีทั้งวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล และไม่มีการเปิดสอนเป็นวิชา โทอีกต่อไป ในระยะนี้มีการจัดวางนโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดย  รองศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ตุงคสวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาสารัตถศึกษาในขณะนั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๒๖) เป็นผู้มีบทบาทเป็นอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนของศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล คณบดีคณะครุศาสตร์  ทำให้สาขาการสอนวิชาเฉพาะวิชาเอกดนตรีแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือ ในด้านการรับนิสิตมีการวางนโยบาย เพื่อการจัดตั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล อันเป็นพื้นฐานของการจัดแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ตในเวลาต่อมา ในด้านบุคลากรได้มีการจัดหาบุคคลผู้มีความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนคือ รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ อาจารย์ ดร.ปราชญ์ ปรัชญาธรรมวงศ์ อาจารย์อัญชลินทร์   บูรพิพัฒน์   และอาจารย์หม่อมหลวงกุณฑลิกา ศรีธวัช เป็นบุคลากรในขณะนั้น ทำให้มีความพร้อมในการจัดแสดง “ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๑” ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ เป็นผู้นำใน การดำเนินการ ในระยะต่อมาได้มีการโอนรองศาสตราจารย์ พึงจิตต์ สวามิภักดิ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ สงบศึก ธรรมวิหาร มาจากกรมศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติ มาจากกองทัพบก โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีอีกจำนวนหนึ่งที่สละ เวลามาช่วยสอน นิสิตด้วย

     นอกจากนี้ ได้มีการสร้างบุคลากรใหม่ด้วยในช่วงนั้น โดยภาควิชาสารัตถศึกษาได้จัดสรรทุนปริญญา ขั้นสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรในคณะครุศาสตร์ไปศึกษาต่อขั้นปริญญาเอกด้านดนตรี ศึกษา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกคือ อาจารย์ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (ตำแหน่งในขณะนั้น) จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นทุนแรกและทุนเดียวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้กับ อาจารย์ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาปริญญาขั้นสูงด้านดนตรีศึกษา

     สาขาการสอนวิชาเฉพาะ วิชาเอกดนตรีศึกษา สังกัดภาควิชาสารัตถศึกษา ได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนต่อมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ สาขาการสอนวิชาเฉพาะวิชาเอกดนตรีศึกษา ได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาที่ ๑๒ ของคณะครุศาสตร์โดยใช้ชื่อว่า ภาควิชาดนตรีศึกษา มีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก ในช่วงนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่โดยขยายวิชาเอกออกเป็น ๕ สาขาด้วยกัน คือ ๑) สาขาการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย ๒) สาขาการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรีสากล  ๓) สาขาการสอนทฤษฏีดนตรีไทย ๔) สาขาการสอนทฤษฏีดนตรีสากล และ ๕) สาขาดนตรีศึกษา ต่อมาในปี ๒๕๔๗ ได้มีการประกาศใช้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นหลักสูตร ๕ ปี เป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประกาศใช้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๓ วิชาเอก (เอกเดี่ยว) คือ วิชาเอกดนตรีศึกษา วิชาเอกการสอนดนตรีไทย และวิชาเอกการสอนดนตรีสากล เป็นหลักสูตรล่าสุดในขณะนี้

     สำหรับหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้ง แรกในปีการศึกษา ๒๕๕๑ โดยเน้นให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญทางดนตรีศึกษา ทั้งทางด้านทฤษฎี ปฏิบัติและการ วิจัย มีการเรียนการสอน ในห้องเรียน และการดำเนินโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อให้นิสิตมี ความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ตรงทางดนตรีศึกษาในบริบทสังคมไทยอย่างแท้จริง นิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ นับเป็นนิสิตรุ่นที่ ๗ ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีแผนจะเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขา วิชาดนตรีศึกษานับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่แสดงถึงความแข็งแกร่งทางวิชาการและทำให้มีการเปิดหลักสูตรครบทั้ง ๓ ระดับ

     ในปี ๒๕๔๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาในคณะครุศาสตร์ โดยปรับโครงสร้างจาก ๑๒ ภาควิชา เป็น ๖ ภาควิชา ดังนั้นภาควิชาดนตรีศึกษา จึงกลายเป็นสาขาวิชาดนตรีศึกษา สังกัดอยู่กับภาควิชา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีคณาจารย์ประจำ ๑๑ ท่าน คือ

๑. อาจารย์ ดร. ดนีญา อุทัยสุข (ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา)

๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสิพันธุ์ แข็งขัน

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิรัตน์ บรรยายกิจ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา ไล้ทอง

๘. อาจารย์ ดร. ชิตพงษ์ ตรีมาศ

๙. อาจารย์ ดร. ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

๑๐. อาจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง

๑๑.​ อาจารย์ วีวรรณ โทนชัย

นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์พิเศษ ๓๖ ท่าน ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น

     นับตั้งแต่เริ่มมีการเรียนการสอนดนตรีขึ้นในคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา นโยบายการสร้างสรรค์ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นครูดนตรีที่ดียังคงเป็นหลักการสำคัญ นอกจากนี้ กิจกรรมดนตรีมีการพัฒนาเป็นรูปแบบมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญและจัดเป็นประจำทุกปี คือ ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ในบางปีได้จัดการแสดงเนื่องในโอกาสพิเศษด้วย ที่ผ่านมา ได้แก่ รายการ“เทิด ธ ดุริยศิลปิน”  (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๑๒) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ

      ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ “คีตสดุดีพระศรีสยามมินทร์” (จัดในนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

      ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี “กาญจนาภิเษก สมโภชคอนเสิร์ต” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๑๕)

      ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ ๘๐ ปี  “พระนามจุฬา ฯ สูงส่ง ยืนยงตราบชั่วดินฟ้าเอย” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๑๗)

      ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗๒ พรรษา “ถวายชัยบรมราชัน” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๑๙)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  จัดขึ้นเนื่องในโอกาส ๘๔ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “จตุราสีติวรรษ จุฬาฯ”    (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๒๑)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดขึ้นเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ “อัฏฐจัตตารีสายุกาบรมราชกุมารี” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๒๓)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมมายุ ๖ รอบ“ฉัฐวัฏฏายุกามหาราชินี” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๒๔)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครบ ๒๕ ปี และ “ปัญจวีสตีพรรษ ครุศาสตร์คอนเสิร์ต” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๒๕)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี “สิริราชย์สัฏฐิพรรษ” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๒๖)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา “อสีติพรรษคีตราชัน” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๒๗)

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดขึ้นในวาระที่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุครบ ๙๙ ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๐๐ “ศรีศตพรรษ์ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๓๐) นับเป็นวาระพิเศษอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งคณาจารย์ นักดนตรีรับเชิญและนิสิตแสดงร่วมกัน

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดขึ้นในวาระพิเศษ เพื่อการระดมทุนในการสร้างอาคารใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ ในรายการ “ปรากฏการณ์ดนตรีเพื่ออาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๓๒) ซึ่งเป็นการแสดงจากคณาจารย์ยุคแรก ๆ ของการก่อตั้งสาขาวิชาดนตรีศึกษา นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน

     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวาระพิเศษอีกวาระหนึ่งที่ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๓๓ “ศรีษัณณตวติวรรษ จุฬา ฯ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ ๙๖ ปี การแสดงในครั้งนี้เป็นการแสดงของทั้งคณาจารย์ นักดนตรีรับเชิญ นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันแสดงร่วมกัน โดยจัดแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๓มกราคม ๒๕๕๖

     ในปีนี้ คือ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นวาระพิเศษอีกวาระหนึ่งที่ครุศาสตร์คอนเสิร์ต จัดขึ้นเพื่อเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา “สิริสัฏฐิพรรษบรมราชกุมารี” (ครุศาสตร์คอนเสิร์ตครั้งที่ ๓๔)

     การแสดงครุศาสตร์เปียโนคอนเสิร์ต เป็นอีกรายการหนึ่งที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดขึ้นเป็นครั้งคราว เพื่อหารายได้สนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีที่ยังไม่เพียงพอ โดยมีทั้งคณาจารย์ นักดนตรีรับเชิญและนิสิตแสดงร่วมกัน

     นอกจากนี้ คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา ยังได้ร่วมเป็นกรรมการและแสดงคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคอนเสิร์ตของโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะตลอดมาทุกครั้ง

      กิจกรรมอีกประเภทหนึ่งเพื่อบริการสังคมในด้านวิชาการ คือ การจัดทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี (ทฤษฏีดนตรีสากล) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยจัดเป็นประจำปีละ ๒ ครั้ง คือ ในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม

      กิจกรรมที่ปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การไหว้ครูดนตรีไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี แต่แรกเป็นงานเล็ก ๆ มีผู้ร่วมงานไม่มากนัก ได้แก่ คณาจารย์และนิสิตจากคณะครุศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ต่อมามีการเชิญชวนให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่นิสิตไปฝึกสอน และผู้สนใจจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมพิธีด้วย ทำให้บางปี สถานที่ที่จัดคับแคบไม่เพียงพอ โดยปกติจะมีพิธีไหว้ครูในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเป็นการบรรเลงถวายมือของวงดนตรีจากโรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งมีวงร่วมบรรเลงเป็นจำนวนมากใช้เวลาบรรเลงกว่าจะเสร็จสิ้นราว ๓- ๔ ชั่วโมง นับได้ว่า พิธีไหว้ครูดนตรีไทยที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาจัดขึ้นเป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่น่าสนใจมากกิจกรรมหนึ่ง ในบางปีมีการผนวกการจัดงานมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ดนตรีไทยอาวุโสซึ่งเป็นคณาจารย์พิเศษด้วย เช่น อาจารย์เบญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จำเนียร ศรีไทยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สุรางค์ ดุริยพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นต้น

     ดนตรีเที่ยงวัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่นิสิตชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนวิชา ดนตรีศึกษาขั้นนำ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ในหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแสดงและร่วมแสดงด้วย เป็นกิจกรรมฝึกหัด ในการจัดการแสดงดนตรี เพื่อพัฒนาประสบการณ์การจัดแสดงดนตรี และนำไปใช้ ในการจัดแสดง ครุศาสตร์คอนเสิร์ตต่อไปความสำคัญ ของดนตรีเที่ยงวัน คือ นิสิตที่เรียนวิชาดังกล่าว จะจัดการแสดงตลอดภาค การศึกษาต้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ การวัดผล และนิสิตต้องรับผิดชอบในการจัดดนตรีเที่ยงวันต่อไป อีกหนึ่งภาคการศึกษาโดยเป็นการจัดการ แสดงที่มิได้มีคะแนน แต่เป็นการฝึกการจัดการแสดงในลักษณะกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ท ให้ดนตรีเที่ยงวัน มีการแสดงตลอดทั้งปี สถานที่แสดงส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณคณะครุศาสตร์ บางครั้งมีการจัดแสดงที่อื่นบ้างตาม การวางแผนของนิสิตเอง ดนตรีเที่ยงวัน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตในเชิง การ จัดการและการแสดงควบคู่ไปกับความเสียสละและจิตอาสา

     ความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาการที่เป็นมาโดยลำดับของการดนตรี ณ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายอันแน่วแน่ของคณะครุศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ งานวิชาการ ทางดนตรีศึกษา เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน และยังคงมุ่งมั่นในการรังสรรค์กิจกรรมดนตรี เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางดนตรีสำหรับประชาชนผู้มีความสนใจและรักดนตรีต่อไป

                                                                                  รองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์

                                      ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา

                                                                                                      ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s